Thứ Ba, 3 tháng 7, 2007

“BẰNG C” VI TÍNH!

Khoaûng naêm 1990, caàm treân tay taïp chí Lang Bian, toâi baøng hoaøng, thaûng thoát keâu leân: “Ñeïp, sang!”. Coi kyõ, bieát taïp chí naøy ñöôïc saép chöõ ñieän töû chôù khoâng phaûi chöõ chì môùi ñöôïc vaäy. Nhöng toâi vaãn baên khoaên khoâng bieát “chöõ ñieän töû” laø caùi gì. Vaø ôû thaønh phoá Caàn Thô naøy cuõng chaúng maáy ai toâi quen ñeå nhôø giaûi thích!

Maáy naêm sau, toâi theo ban laõnh ñaïo Hoäi Phuï nöõ TP Caàn Thô leân Thaønh phoá Hoà Chí Minh, ñeán Liksin söûa baûn in cho ñaëc san cuûa hoäi kyù hôïp ñoàng in ôû ñoù. Chò chuû tòch hoäi voán thaân thích vôùi giaùm ñoác neân ñöôïc öu tieân ñöa tham quan quy trình naïp lieäu. Chuùng toâi chæ ñöôïc pheùp ñöùng beân ngoaøi phoøng kính, chaêm chuù nhìn caùc nhaân vieân laøm vieäc. Nhöõng con chöõ lieân tuïc hieän leân maøn hình sau nhöõng ngoùn tay goõ phím laø ñieàu kyø dieäu toâi môùi thaáy, khaùc xa goõ maùy chöõ coïc caïch xöa nay. Kyø dieäu hôn nöõa laø vieäc daøn trang. Trang baùo hieän ñuû treân maøn hình, vaäy maø coâ nhaân vieân cöù “nhaán” tôùi “nhaán” lui khieán noù thay ñoåi lieân tuïc. Anh höôùng daãn cho bieát: Muoán ñoåi “co” chöõ, “phoâng” chöõ, chæ vieäc nhaán phím vaøi caùi laø xong. Trang baùo coøn dö hai ba traêm chöõ hoaëc coøn troáng “loã” cuõng chöøng aáy chöõ, chæ caàn baám phím vaøi laàn laø oån. Baét tay vaøo söûa mo-raùt, môùi laø ñieàu… laï. Ñoïc baûn in kim, choã naøo caàn söûa chöõa, toâi duøng caây vieát môõ laøm daáu ôû maët sau. Nhaân vieân vi tính söûa moät löôït, sau ñoù toâi môùi söûa loãi chính taû laàn cuoái baèng vieát bic ôû ngay maët chính. Söôùng caùi laø tay chaân quaàn aùo saïch seõ chôù khoâng laám lem möïc in nhö khi söûa mo-raùt baèng baûn voã chöõ chì.

Nhöõng vieäc thaàn kyø ñoù toâi coøn ñöôïc nghe vaøi anh baïn traàm troà: “Gioáng nhö chuyeän thaàn thoaïi ngaøn naêm tröôùc”. Maõi, ñeán gaàn cuoái thaäp nieân 1990, toâi môùi coù dòp tieáp caän coâng ngheä thoâng tin hieän ñaïi naøy khi noù khaù phoå bieán ôû nöôùc ta. Noùi tieáp caän cho oai chôù thieät ra toâi chæ laøm thao taùc naïp lieäu, gioáng nhö ñaùnh maùy theo “coâng ngheä” cuõ maø thoâi. Phaûi noùi, coâng vieäc naøy giuùp toâi vieát laùch thaät thoaûi maùi. Vieát “ñaõ tay”, muoán theâm, bôùt, dôøi chöõ naøo, ñoaïn naøo ñi ñaâu cuõng ñöôïc heát. Toâi muoán caét boû bao nhieâu chöõ laø chuyeän thöôøng. Söôùng thieät! Baïn khuyeân toâi neân mua saùch höôùng daãn hoïc theâm, vì maùy vi tính coøn raát nhieàu ñieàu hay laém. Toâi mua saùch, ñoïc naùt nöôùc, chaúng hieåu gì! Vaäy laø baïn noùi neân hoïc moät khoùa môùi naém ñöôïc. Toâi nín thinh, nghó: ñoïc saùch coøn khoâng bieát thì hoïc laøm sao voâ. Ñuùng laø hoïc khoâng voâ khi toâi ñaõ ôû tuoåi treân 50. Khoâng hoïc “chính quy”, toâi hoïc “du kích”, döôùi söï chæ daãn cuûa caùc “ñeä töû”, con, chaùu trong nhaø. Trôøi ôi, khoâng theå hoïc ñöôïc. Baát cöù nhöõng baên khoaên naøo cuûa toâi cuõng ñeàu ñöôïc chuùng nhieät tình chæ daãn baèng caùch töï tay naém con chuoät roài laøm nhieàu ñoäng taùc lieân tuïc ñeå ñaûm baûo yeâu caàu cuûa toâi. Tröôùc bònh chung cuûa boïn treû thaïo vi tính aáy, böïc quaù, coù luùc toâi noùi: “Tao quen aên tieäc cöôùi, vôùi töøng moùn, chôù khoâng coù söùc aên ñaùm gioã vôùi haøng loaït ñuû caùc moùn doïn moät löôït nhö vaäy”. Duø vaäy, toâi vaãn hoïc loùm ñöôïc moät vaøi “chieâu” moät trong vieäc söû duïng maùy tính. Nhöng vì doát Anh vaên neân toâi cuõng bò maùy “traùt”. Ñang naïp lieäu ngon laønh, toâi thaáy treân maøn hình baát ngôø xuaát hieän doøng chöõ Anh, beân döôùi coù ba oâ: Yes, No, Cancel. Khoâng coù ai ñeå vaán keá, tuùng quaù, toâi cho con troû vaøo chöõ “No”, baám chuoät traùi moät caùi cho chaéc aên. Vaäy laø baøi vieát moät, hai ngaøn chöõ saép hoaøn taát cuûa toâi khoâng coøn moät chöõ naøo! Ruùt kinh nghieäm, laàn khaùc, toâi cho con troû vaøo chöõ “Yes”, baám chuoät traùi moät caùi. “Thuû” vaäy maø maøn hình vaãn traéng toaùt! Kinh nghieäm xöông maùu khieán veà sau, nhöõng khi gaëp baát cöù tình huoáng khaùc laï naøo xuaát hieän treân maøn hình, toâi cuõng ñeàu trôû thaønh ngöôøi coù “baèng C” vi tính. Nghóa laø toâi “xeâ” qua moät beân ñeå caùc “ñeä töû” hoaëc con, chaùu ngoài vaøo xöû lyù!

LOÄC PHUØ SA

Không có nhận xét nào: